برنامه امروز مدرسه تلویزیونی پنج شنبه ۲۵ آذر

برنامه امروز مدرسه تلویزیونی پنج شنبه ۲۵ آذر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنج شنبه ۲۵ آذر مشخص شد.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۸ آذر

جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۸ آذر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۸ آذر مشخص شد.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۷ آذر

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۷ آذر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۷ آذر مشخص شد.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۶ آذر

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۶ آذر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۶ آذر مشخص شد.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۴ آذر

جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۴ آذر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۴ آذر مشخص شد.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهار شنبه ۳ آذر

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهار شنبه ۳ آذر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهار شنبه ۳ آذر مشخص شد.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۲ آذر

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۲ آذر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۲ آذر مشخص شد.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه یکم آذر

جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه یکم آذر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه یکم آذر مشخص شد.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۳۰ آبان

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۳۰ آبان

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۳۰ آبان مشخص شد.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
برنامه درسی سه‌شنبه ۶ مهرماه در مدرسه تلویزیونی

برنامه درسی سه‌شنبه ۶ مهرماه در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه‌شنبه ششم مهرماه از طریق شبکه‌های آموزش و قرآن اعلام شد.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱