قیمت روز خودرو در یکم تیر ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در یکم تیر ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.

تاریخ انتشار :۲ تیر ۱۴۰۰
قیمت روز خودرو در ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.

تاریخ انتشار :۲ تیر ۱۴۰۰
قیمت روز خودرو در ۳۰ خرداد

قیمت روز خودرو در ۳۰ خرداد

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.

تاریخ انتشار :۲ تیر ۱۴۰۰
قیمت روز خودرو در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته با ثبات نسبی همراه است.

تاریخ انتشار :۲ تیر ۱۴۰۰
قیمت روز خودرو در ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش اندک همراه است.

تاریخ انتشار :۲ تیر ۱۴۰۰
قیمت روز خودرو در ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان ۲ میلیون تومانی همراه است.

تاریخ انتشار :۲ تیر ۱۴۰۰
قیمت روز خودرو در ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان همراه است.

تاریخ انتشار :۲ تیر ۱۴۰۰
قیمت روز خودرو در ۲۴ خرداد

قیمت روز خودرو در ۲۴ خرداد

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان یک میلیون تومانی همراه است.

تاریخ انتشار :۲ تیر ۱۴۰۰
قیمت روز خودرو در ۲۳ خرداد

قیمت روز خودرو در ۲۳ خرداد

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط ۳ میلیون تومانی همراه است.

تاریخ انتشار :۲ تیر ۱۴۰۰
قیمت روز خودرو در ۲۲ خرداد

قیمت روز خودرو در ۲۲ خرداد

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته با ثبات نسبی همراه است.

تاریخ انتشار :۲ تیر ۱۴۰۰